fbpx
ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. Definities

1.1  Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Trots op je zaak haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2  Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Trots op je zaak heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Trots op je zaak gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Trots op je zaak.

1.3  Trots op je zaak: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 76389030 levert Trots op je zaak diensten op het gebied van consultancy, trainingen, coaching en workshops.

1.4  Derden: in voorkomende gevallen kan Trots op je zaak haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Trots op je zaak kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5  Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

ARTIKEL 2.  Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Trots op je zaak.

2.2  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3  Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4  Trots op je zaak behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. Opdrachtverlening

3.1  Offertes van Trots op je zaak zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Trots op je zaak is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Trots op je zaak zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Trots op je zaak te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2  Een samengestelde prijsopgave verplicht Trots op je zaak niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3  Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Trots op je zaak, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4  Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Trots op je zaak uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Trots op je zaak, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Trots op je zaak een aanvang is gemaakt.

 

ARTIKEL 4. Tussentijdse wijziging van de opdracht

4.1  Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Trots op je zaak de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 5. Inspanningsverplichting

5.1  Trots op je zaak zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Trots op je zaak niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 

ARTIKEL 6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1  De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Trots op je zaak overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Trots op je zaak verschuldigd.

6.2  Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Trots op je zaak. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.3  De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Trots op je zaak nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Trots op je zaak daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Trots op je zaak op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

6.4  Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trots op je zaak.

 

ARTIKEL 7. Tarieven, kosten en prijzen

7.1  In de offerte van Trots op je zaak staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Trots op je zaak voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2  De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 8. Facturering- en betalingsvoorwaarden

8.1  Het honorarium van Trots op je zaak en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Trots op je zaak steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Trots op je zaak kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

8.2  Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

8.3  Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Trots op je zaak over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Trots op je zaak worden opgeschort, dit zonder dat Trots op je zaak dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Trots op je zaak in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

8.4  Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Trots op je zaak of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Trots op je zaak te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

8.5  Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Trots op je zaak gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

8.6  Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Trots op je zaak plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Trots op je zaak gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

 

ARTIKEL 9. Annuleringsvoorwaarden

9.1  Een training of coaching kan – zowel voor de start of tijdens de training of coaching – niet worden geannuleerd, tenzij Trots op je zaak hiervoor een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Trots op je zaak biedt geen inhaaltrainingen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Trots op je zaak geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

 

ARTIKEL 10. Duur en afsluiting van de opdracht

10.1  De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

10.2  Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

11.1  Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

11.2  Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Trots op je zaak desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

11.3  Trots op je zaak mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Trots op je zaak houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 12. Aansprakelijkheid

12.1  Trots op je zaak en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Trots op je zaak geleverde zaken en/of diensten.

12.2  Daarnaast is Trots op je zaak nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Trots op je zaak rust slechts een inspanningsverplichting.

 

ARTIKEL 13. Intellectueel eigendom en auteursrecht

13.1  Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Trots op je zaak voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Trots op je zaak. Datzelfde geldt ook voor de door Trots op je zaak uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Trots op je zaak. Op alle door Trots op je zaak ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

ARTIKEL 14. Geheimhouding

14.1  Trots op je zaak is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Trots op je zaak houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 15. Bijzondere bepalingen

15.1  Trots op je zaak behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Trots op je zaak.

15.2  Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

15.3  In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

ARTIKEL 16. Privacy

16.1  Vanaf 11 november 2019 is Trots op je zaak verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen klanten altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@trotsopjezaak.nl.

16.2  Bij het downloaden van een gratis document (bijvoorbeeld Het stappenplan) op de website van Trots op je zaak wordt enkel gevraagd om een naam en emailadres. Door naam en emailadres in te vullen en het document te downloaden wordt de klant automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Trots op je zaak.

16.3  Uitschrijven van de nieuwsbrief kan op elk moment door een mail te sturen naar info@trotsopjezaak.nl. Na bevestiging zal de klant geen enkele email met afzender Trots op je zaak meer ontvangen

16.4  Door fiscale regelgeving is Trots op je zaak verplicht om de gegevens van klanten voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

16.5  Iedere klant heeft altijd het recht om mij te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan gegevens te wijzigen of te verwijderen. Trots op je zaak hanteert hierbij de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

16.6  Een klant heeft het recht om een klacht over Trots op je zaak met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2020 | Trots Op Je Zaak